Od roku 2009 náš zákazník, spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., vedúca elektroenergetická spoločnosť na Slovensku, so svojimi dcérskymi spoločnosťami ZSE Energia, a.s. a Západoslovenská distribučná, a.s., úspešne využíva naše riešenie FAIN, určené pre evidenciu a inventarizáciu majetku v systéme SAP.

Implementované riešenie FAIN rozširuje štandardnú funkcionalitu modulov evidencie majetku a správy nehnuteľností systému SAP, podporuje označovanie vymedzeného okruhu majetku čiarovými kódmi a automatizuje proces jeho inventarizácie. Zber inventúrnych dát je vyriešený pomocou mobilných terminálov vybavených snímačom čiarových kódov. Zákazník oceňuje výhody a prínosy implementovaného systému, ako sú uľahčenie evidencie a inventarizácie majetku v systéme SAP, či zníženie rizika chybovosti zapríčinené ľudským faktorom a to bez nutnosti akejkoľvek papierovej evidencie. Preto sa zákazník v roku 2017 rozhodol rozšíriť toto riešenie pre účely inventarizácie majetku tak, aby umožňovalo kompletnú inventarizáciu celého majetku spoločnosti.

Vznikol projekt, ktorého cieľom bolo rozšírenie riešenia FAIN o možnosť inventarizovať aj ten majetok, ktorý nie je označený čiarovými kódmi. Spracovanie inventúrnych dát počas inventarizácie takéhoto majetku prebieha novým spôsobom cez SAP Workflow a cez Intranet. Týmto rozšírením je možné do procesu inventarizácie zapojiť všetkých zamestnancov spoločnosti a skontrolovať celý majetok v priebehu krátkeho času. Nakoľko dáta z inventarizácie sú navzájom prepojené, zákazník má v každom okamihu dostupné priebežné výsledky inventarizácie za všetky skupiny majetkov na jednom mieste. Každý individuálny majetok spoločnosti pri jeho inventarizácii je zaradený do jednej z troch skupín majetku podľa toho, akým spôsobom sa plánuje jeho kontrola a aká osoba je zodpovedná za jeho kontrolu. Majetok, ktorého držiteľom sú zamestnanci s prístupom do systému SAP, je inventarizovaný cez SAP Workflow. Majetok, ktorého držiteľom sú zamestnanci bez prístupu do systému SAP, je inventarizovaný cez aplikáciu na intranete. Inventarizácia majetku označeného čiarovými kódmi je zachovaná, t.j. vykonáva sa naďalej čítaním čiarových kódov.

Zákazník týmto spôsobom využíva okrem nových funkcionalít riešenia aj všetky jeho pôvodné výhody. Okrem uvedenej funkčnosti získal nový reporting priebežného aj finálneho stavu inventarizácie majetku, emailovú notifikáciu pre všetkých používateľov zohľadňujúc organizačnú štruktúru a nástroj pre zastupovanie. Najväčším prínosom je však inventarizácia všetkého majetku spoločnosti na jednom mieste jedným systémom a zapojením maximálneho počtu zamestnancov, čím je možné vykonať inventarizáciu a kontrolu majetkov za minimálny čas.