Spoločnosť ORIWIN sa zaradila do zoznamu poskytovateľov Vládnych Cloudových Služieb s tromi verziami ORIWIN SAP Cloud Platform Integration Suite. Ponúkaná cloudová služba zaradená do katalógu je určená pre používateľov, ktorými sú primárne orgány verejnej moci. Výber ponúkanej cloudovej služby z katalógu poskytne záruku, že vybraná cloudová služba spĺňa príslušné kvalitatívne a bezpečnostné kritériá.

Vládny Cloud:

•Odberateľom služieb privátneho vládneho cloudu, môže byť hociktorá organizácia VS.
•Cloudová služba umožňuje jednoduchý, pohodlný a spoľahlivý sieťový prístup k zdieľanej sade konfigurovateľných výpočtových zdrojov (sieťam, serverom, dátovým úložiskám, aplikáciám, službám…).
•Cloud je progresívna technológia s vysokým potenciálom zlepšenia spolupráce, pružnosti, škálovateľnosti, vysokej dostupnosti, vytvára výrazný priestor na znižovanie nákladov prostredníctvom optimalizácie a efektívneho využívania výpočtových zdrojov.

Základný popis služby:

Integračná služba „Integračná služba ORIWIN SAP Cloud Platform Integration Suite“ pomáha prepojiť cloudové a on-premise aplikácie s inými cloudovými a on-premise aplikáciami. Táto služba má schopnosť spracovávať správy v integračných scenároch v reálnom čase pokrývajúcich rôzne spoločnosti, organizácie alebo aj oddelenia v rámci jednej organizácie. Služba je postavená na službe SAP Cloud Platform Integration a je rozšírená o vlastné ORIWIN moduly a rozšírenia, ktoré zákazníkom poskytujeme ako súčasť balíka.

Služba umožňuje:
• Implementovať rôzne integračné scenáre,
• Implementovať rôzne integračné scenáre na princípoch servisne orientovanej integrácie – Enterprise Service Bus (ESB),
• Integrovať procesy a údaje do scenárov medzi aplikáciami (A2A) a medzi podnikmi (B2B),
• Pripojiť sa k viacerým koncovým bodom,
• Vyvíjať vlastné adaptéry,
• Prístup k verejným API,
• Zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú komunikáciu,
• Implementovať rôzne komunikačné režimy,
• Pripravenú integráciu so SAP Process Orchestration a ostatnými SAP systémami,
• Moduly ORIWIN.